دمنوش جنسینگ + دارچین + زنجبیل +زعفران

این دمنوش ترکیبی فوق العاده از جنسینگ و دارچین و زنجبیل و زعفران می باشد