صابون ختمی

در اين صابون علاوه بر مواد پايه صابوني از عصاره طبيعي ختمي استفاده شده است.

ختمي داراي موسيلاژ پلي ساکاريدي- فلاونوئيدها و آنتوسيانين ها مي باش