لواشک پذیرایی

لواشك طبيعي ون از ميوه‌هاي تازه فصل تهيه مي‌شود و درساخت آن از ميوه‌هاي خشك و ضايعاتي استفاده نمي‌شود .