صابون بابونه

بابونه داراي اسيد هاي فنلي – لاکتونهاي سزکوئي ترپني – فلاونوئيدها – موسيلاژ- کومارين ها واسانس طبيعي موجود درعصاره يا گل آن مي باشد که شامل نوعي الکل به نام بورنئول يا کامفول است.