صابون رزماری

رزماري يا اکليل کوهي و يا اکليل الجبل داراي اسانس روغني فرار است که اين اسانس شامل آلفا – پينن، سينئول – بورنئول، کامفن و رزمارن است. گلها و سرشاخه هاي گلدار وبرگها و اسانس آن هم در طب سنتي کاربرد دارند.