پاک کننده چوب

پاک کننده چوب اکومویست
فاقد مواد مضری چون ( آمونیاک ) ( الکل ) و ( فرمالین ) میباشد
96/99 % طبیعیست