پاک کننده شیشه عینک

فاقد مواد مضری چون ( آمونیاک ) ( الکل ) و ( فرمالین ) میباشد
96/99 % طبیعی