سبوس جودوسر

فیبر موجود در سبوس جو دو سر با چسبیدن به کلسترول موجود در مایع صفراوی میزان دفع کلسترول را افزایش می دهد.
همچنین سبوس جو دو سر در کاهش مقدار کلسترول و چربی که از طریق غذاها در بدن جذب شده اند نیز تاثیر زیادی دارد .
کاهش میزان کلسترول در بدن می تواند از گرفتگی های (پلاک های) خطرناک در شریان ها نیز جلوگیری کند.