عصاره مالت جو حاوي شكلات

عصاره مالت جو حاوي شكلات


با توجه به دارا بودن درصد بالايي از عصاره مالت در ترکيب اين محصول شکلاتي ،
مي توان عصاره مالت جو حاوي شكلات را نوعی شکلات ویتامینه  ناميد