عصاره مالت جو حاوی کنجد و عسل

وجود ارده (کنجد) به همراه عصاره جوانه جو (مالت ) در مالت جو حاوی کنجد و عسل خواص
این محصول را چندین برابر کرده است.