نان سنتی کاک چندغله

استفاده از میان وعده‌های مناسب که کالری بالایی هم نداشته باشند در کنار ورزش می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد تا اندامی متناسب داشته باشیم.
نان سنتی کاک چند غله نمونه‌ی سیار مناسب در این امر هستند.